-

Toyota asistenční služba


 

Pomoc v nouzi zdarma 24 hodin denně

Jako součást naší oddanosti zákazníkům Vám s potěšením nabízíme služby Toyota Eurocare.
Kontakt na Eurocare:
Vozidla z ČR ze zahraničí
Toyota 800 135 246 +420 221 586 622
Prius 800 101 007 +420 221 586 626

*používejte mezinárodní předčíslí 00 (nebo +) pro všechny evropské země, kromě Finska (990).

DEFINICE POJMŮ

A. Rozsah nároku na asistenční služby Toyota Eurocare:
Do programu Toyota Eurocare jsou zařazena všechna vozidla Toyota, oficiálně dovezená společností Toyota Motor Czech, spol. s r.o., prodaná na území ČR a SR prostřednictvím autorizovaných partnerů Toyota a mající platnou záruku výrobce.

Nárok na čerpání služeb bezplatné asistence vzniká pouze za předpokladu kontaktování centrály Toyota Eurocare bezprostředně po vzniku incidentů popsaných níže. Především se tím rozumí, že dříve než klient započne jakkoliv řešit událost na svém vozidle, musí kontaktovat linku Toyota Eurocare za účelem schválení / vyhledání dodavatele technické pomoci či služeb.

Nárok na asistenční služby mají řidič vozidla a osoby přepravované ve vozidle v době vzniku události (v souladu s platnými předpisy a v souladu s technickým průkazem vozidla). Služby se nevztahují na osoby přepravované ve vozidle za úplatu a na stopaře.

B. Bezplatná asistenční služba Toyota Eurocare je poskytována v případě těchto incidentů:
Porucha – poruchou se rozumí mechanická, elektrická nebo elektronická závada, v jejímž důsledku je vůz nepojízdný nebo nezpůsobilý k provozu (například pokud nesvítí levé potkávací světlo nebo ukazatele směru)

Nedostatek paliva v nádrži - asistenční služba zařídí dovoz paliva na místo, kde bylo vozidlo řidičem odstaveno. Cena dovezeného paliva bude uhrazena klientem / uživatelem vozidla.

Vybití baterie - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla, které provede start vozidla přes startovací kabely nebo v případě nutnosti odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota.

Defekt pneumatiky - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla. Technik provede výměnu pneumatiky za rezervu. V případě, že klient nemá rezervu nebo defekt nelze opravit opravnou sadou, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota. Opravu pneumatiky v servise a cenu nové pneumatiky (pokud je nutno ji vyměnit) hradí klient / uživatel vozidla.

Odemknutí vozidla pří ztrátě či zabouchnutí klíčů ve vozidle - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla. Technik provede odemčení vozidla. Cenu dílů tímto zákrokem poškozených nebo cenu dovezených náhradních klíčů hradí klient / uživatel vozidla.

Službu Toyota Eurocare můžete kontaktovat i v případě dalších potíží s Vaším vozem, které nejsou kryty tímto programem Toyota Eurocare (nehoda, poškození v důsledku vandalismu, odcizení vozidla). I v těchto situacích Vám zkušení operátoři vždy poradí a doporučí ten nejvhodnější postup řešení Vaší situace.

C. Definice místa bydliště klienta / uživatele vozu
Pokud je vozidlo registrováno na fyzickou osobu, pak je za bydliště považována adresa trvalého bydliště klienta / řidiče vozu v době incidentu. Pokud bude majitel vozu spolujezdcem ve vozidle, tak se asistence primárně vztahuje na jeho osobu a za bydliště je pak bráno trvalé bydliště majitele vozu jako spolujezdce.

Pokud je vozidlo registrované na právnickou osobu (firemní vozidlo), pak je za bydliště považováno sídlo společnosti uvedené v technickém průkazu.

  V místě bydliště Nad 50 km   V zahraničí  
Silniční asistence X X X
Odtahová služba X X X
Zprávy a poradenství X X X
Vyzvednutí opraveného vozu   X X
Hotel   X X
Náhradní vůz   X X
Náhradní doprava   X X
Náhradní řidič     X
Repatriace     X
Dodání náhradních dílů     X

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

Silniční asistence

V případě poruchy, která by Vaši Toyotu učinila nepojízdnou (což je velice nepravděpo-dobné), Vám služba Toyota Eurocare bezplatně poskytne:

  • okamžitý zásah profesionální silniční služby
  • silniční služba zajistí odstranění menší poruchy opravitelné přímo na místě

 

 Odtahová služba

V případě, že by byl pokus o uvedení vozu zpět do pojízdného stavu neúspěšný nebo se ukázal být nepraktickým, zajistí Toyota Eurocare odtažení vozidla do nejbližší autorizovaného servisu Toyota. Pokud vyvstane nutnost uschování vozidla na parkovišti až do doby než bude otevřen příslušný nejbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zajistí a zaplatí úschovu tohoto vozidla až do výše 83 €. Asistenční služba také zajistí přepravu jakéhokoli přívěsu nebo karavanu (se standardním 50 mm závěsným spojovacím zařízením), připojeného k vozidlu, do téhož autorizovaného servisu Toyota. V případě odtahu vozidla Prius nebo jiného hybridního vozidla musí být odtah proveden na hydraulické plošině.


 Zprávy a poradenství

V případě jakéhokoli problému jako je vykradení auta, ztráta kreditních karet, nemoc nebo potřeba obecné právní pomoci je k dispozici Toyota Eurocare a její poradenský tým, který vám poradí nebo předá zprávy Vámi určeným osobám. Může se stát, že nebudeme moci pokrýt náklady spojené s daným problémem, ale s jistotou Vám pomůžeme najít řešení.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ DÁLE NEŽ 50 km OD MÍSTA BYDLIŠTĚ

Pokud porucha nastane dále než 50 km od místa bydliště a pokud nelze opravit Vaše vozidlo týž den, můžete čerpat dále uvedené služby. Služby Hotel, Náhradní vůz a Náhradní doprava nelze vzájemně kombinovat. Službu Vyzvednutí opraveného vozu nelze kombinovat se službou Hotel.

Vyzvednutí opraveného vozidla

Pokud bude zákazník přebírat vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, nacházejícího se ve vzdálenosti vyšší než 50 km od svého bydliště, zařídí a zaplatí Toyota Eurocare na žádost zákazníka cestu vlakem první třídou pro jednu osobu do místa, kde byl vůz opraven. V případě, že by se doba potřebná na cestu povrchovou dopravou odhadovala na 6 a více hodin, bude zákazníkovi jako alternativa nabídnuta letenka business třídouHotel

Přejete-li si zůstat v místě opravy vozu, Toyota Eurocare zajistí platbu ubytování v hotelu pro řidiče a spolucestující nejdéle na 4 noci a v nejvyšší ceně 127 € na osobu a noc. Stravu a další útraty hradí cestující sami.

Náhradní vozidlo

Přejete-li si použít náhradní vozidlo po dobu opravy, Toyota Eurocare Vám zajistí přistavení náhradního vozu stejné kategorie, a to nejdéle na 3 dny. O náhradní vozidlo můžete požádat i následně po provedení odtahu, pokud zjistíte, že náhradní vozidlo po dobu opravy budete skutečně potřebovat. Přičemž nárok na náhradní vozidlo stejně jako i nárok na jiné služby zaniká, pokud je vozidlo pojízdné a dojedete s ním do servisu, aniž byste předtím kontaktovali linku Toyota Eurocare. Ačkoli je vždy vyvinuto maximální úsilí k zajištění odpovídajícího náhradního vozu, nemůže být převzata zodpovědnost za jakékoli problémy vzniklé s tímto zapůjčením a se společností, která zapůjčení zajišťuje. V případě, že by vznikly náklady na odstavení náhradního vozidla zpět do místa zapůjčení, hradí tyto řidič sám stejně jako další náklady spojené s provozem zapůjčeného vozu.


Náhradní doprava

Toyota Eurocare zajistí i uhradí dopravu pro Vás i spolucestující vlakem první třídy pro umožnění pokračování jejich cesty do cílového místa, nebo zpáteční cestu pro umožnění návratu do místa bydliště (do země registrace vozu). V případě, že by doba cesty vlakem přesáhla 6 hodin, bude zajištěna letecká doprava v business třídě.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZAHRANIČÍ

Náhradní řidič

V případě, že by všechny osoby oprávněné a způsobilé k řízení daného vozidla onemocněly a v cestě by nebylo možno dále pokračovat, poskytne Toyota Eurocare na vlastní náklady náhradního řidiče. Tento řidič posléze zajistí cestu do místa zákazníkova trvalého bydliště nebo pokračování v původní cestě v dané oblasti. Všechny přidružené náklady s výjimkou odměny pro náhradního řidiče nese zákazník.Repatriace

V případě, že je nemožné vůz opravit, Toyota Eurocare pomůže zajistit a přijme odpovědnost za úhradu nákladů spojených s repatriací tohoto vozu do autorizovaného servisu Toyota, který Vy určíte.

Dodání náhradních dílů

Pokud nemůže vůz být opraven z důvodu nedostatku náhradních dílů v dané oblasti, Toyota Eurocare zajistí a pošle tyto náhradní díly do autorizovaného servisu Toyota, který provádí opravu tohoto vozu. V případě, že se nejedná o díly uvedené v podmínkách záruční smlouvy s výrobcem tohoto vozu, je cena těchto dílů hrazena zákazníkem.
TODAY TOMORROW TOYOTA